Hotel AMFORA, Hvar-Chorvatsko

Hotel AMFORA, Hvar-Chorvatsko

Hotel AMFORA, Hvar-Chorvatsko

Interiér
Architekt: J2 design-United Kingdom
 

Objednatel: Framoz a.s.
Soneko s.r.o.
 

Datum realizace: 2006-2007
Objem: 12 644 708 kč